Home       Contact

Poland

 

 

Do You Know Jesus?

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do ciekawej

przyszłości z Jezusem!

 

Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Jan. 3,16

Jak można znaleźć Jezusa

1.

Biblia mówi nam, że wszyscy ludzie potrzebuja Bożego przebaczenia i wybawienia. Pokazuje nam, że od Boga, który nas stworzył, odwróciliśmy się, że postępujemy wbrew Jego Woli i prowadzimy życie pełne dysharmonii z BożąWolą.

List do Rzymian 3, 23

”Nie ma bowiem różnicy: wszyscy zgrzeszyli i utracili chwałęBoga.”

2.

Jeśli zwrócimy się do Boga i przyjmiemy Jego zbawienie, doznamy największego doświadczenia w naszym życiu: zostaniemy uratowani i do końca naszego życia i wieczności będziemy Bożymi dziećmi. Jeśli natomiast do Boga się nie zwrócimy i jego zbawienia nie uznamy, zginiemy.

List do Rzymian 6, 23

”Zapłatę bowiem za grzech stanowi śmierć, darem zaś Boga jest życie wieczne w Chrystusie Panu naszym. ”

3.

Konsekwenje za nasze grzechy musielibyśmy sami ponosić, ale Bóg, jako dar dla nas, zesłał na ziemię Jezusa Chrystusa jako Ofiarę za nasze grzechy.

List do Rzymian 5, 8

”Bóg natomiast okazał miłość swoją wobec nas przez to, że Chrystus umarł za nas wtedy, gdy my byliśmy jeszcze grzesznikami.”

4.

Bóg uczynił to wszystko z miłości do nas, ponieważnie chce abyśmy zostali na wieki potępieni.

Ew. Jana 3, 16

”Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

5.

Zbawienie rozpoczyna się w momencie wyznania wszystkich naszych grzechów. Wyznajemy Bogu: „ Boże, żałuję, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i potrzebuje

Twego przebaczenia. W imię Jezusa proszę Cię o przebaczenie mi całej mojej winy w stosunku do Ciebie i innych ludzi.” Biblia mówi nam, że Bóg przebaczy nam wszystkie nasze grzechy.

I.List Jana 1, 9

”Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to On jest tak wierny i sprawiedliwy, że odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.”

6.

To oznacza, narodzić się na nowo, zostawić za sobą stare życie i rozpocząć nowe w wspólnocie z Jezusem. Stare życie pozostawić za sobą oznacza też, aby tych ludzi, wobec których w jakikolwiek sposób zawiniliśmy, prosić o przebaczenie.

Ew. Jana 3, 3

”A Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci: Kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego.’”

7.

Jeśli przyjmiemy Jezusa jako naszego Zbawiciela i narodzimy się na nowo, zostaniemy dziećmi Bożymi. Bóg sam pod postacią Ducha Świętego zamieszka w naszych sercach. Duch Święty dopomoże nam, abyśmy żyli jak dzieci Boże, w zgodzie z Jego wolą i celem dla naszego życia.

Ew. Jana 1, 12

“Tym zaś, którzy Je przyjęli, którzy uwierzyli w Jego imię, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.”

2. Kor. 5, 5

”Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam Ducha jako zadatek.”

8.

Czy nie ma żadnej innej drogi do zbawienia? Biblia mówi nam, że Jezus jest Zbawicielem, i to jedynym.

Johannes 14, 6

”Mówi mu Jezus: Ja jestem drogą prawdziwą do życia. KaŜdy dochodzi do Ojca tylko przeze Mnie .”

Biblia mówi też, że mimo wielu wielkich nazwisk w historii, tylko Jedno prowadzi ludzi do przebaczenia im ich grzechów, a mianowicie imię Jezusa.

Dzieje Apostolskie 4, 12

”Nie ma bowiem poza Nim zbawienia, gdyżna świecie nie ma innego imienia danego ludziom, dzięki któremu moglibyśmy być zbawieni.”

9.

Zbawienie, które Bóg nam podarowuje, jeśli przyjmiemy Jezusa jako Wybawiciela, jest zbawieniem, którym Bóg nas w swojej łasce i wielkiej miłości obdarza. Jest to podarunek, który możemy przyjąć, bez warunku dokonania wielu dobrych czynów i odmawienia długich modlitw. Możemy do Boga przyjść takimi jakimi jesteśmy.

List do Efezjan 2, 8-10

”Przez łaskę bowiem jesteście zbawieni mocą wiary. Nie pochodzi to z waszej zasługi, lecz z daru Bożego. Nie z uczynków, aby się nikt nie przechwalał. Dziełem Jego jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg od dawna określił, abyśmy je spełniali.“

10.

Jeśli zrobiłeś wyżej wymieniony krok, dobrze jest oznajmić to swojej rodzinie, przyjaciołom i kolegom w szkole czy w zakładzie pracy, że zostałeś uratowany. Przez to wielbisz Boga i powiększasz Jego królestwo doznając jednocześnie wewnętrznego spokoju i radości z faktu, bycia Bożym dzieckiem. Cztajcie Biblię aby bliżej poznać Jezusa.

List do Rzymian 10, 9-10

”Jeśli więc uroczyście wyznasz ustami swymi, że Jezus jest Panem, i sercem swoim uwierzysz, że Bóg spowodował Jego zmartwychwstanie, otrzymasz zbawienie. Wiara przjęta sercem prowadzi do usprawiedliwienia, uroczyste zaś wyznanie jej ustami prowadzi ku zbawieniu.“

Możecie odmówić Modlitwę:

„Kochany Boże, dziękuję za odpuszczenie mi wszystkich moich grzechów. Dziękuję Tobie, że przjołeś mnie jako Twoje dziecko. Dziękuje Panie Jezu, że za moje wykroczenia umarłeś na krzyżu. Dziękuję Duchu Święty, że mieszkasz w moim sercu i pomagasz mi, żyć jak prawdziwy chrześcijanin. Dopomóżmi abym miał odwagę innym oznajmić, że zostałem ocalony. W Imię Jezusa Chrystusa. Amen .“

Das Apostolische Glaubensbekenntnis

Wierze w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczoł z Ducha Świętego,narodził się z Marii Dziewicy, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyŜowany, umarł, pogrzebany, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił do Nieba; siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przjdzie sądzić Ŝywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty katolicki i  owszechny chrześcijański Kościół, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, Ŝywot wieczny. Amen.

Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź Wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Bo Twoje jest Królestwo i Potęga i Chwała na wieki. Amen.

Jeśli zostałeś chrześcijaninem, ważne jest abyś poszukał żspólnoty,gdzie mógłbyś przebywać z innymi żhrześcijanami. Szukaj wspólnoty, której Zentrum jest żezus Chrystus, gdzie miałbyś możliwość w życiu codziennym przeżyć Ewangellię.

 

  

Do You Know Jesus?

 

Home

Contact

Do You Know Jesus?

 

oddb.net

 

Zapraszamy do ciekawej

przyszlości z Jezusem!