Home       Contact

The Netherlands

 

 

Do You Know Jesus?

 

 

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”

Johannes 3.16

 

Hoe kun je Jezus leren kennen?

 

 1.

De Bijbel leert ons dat iedereen God’s vergeving en verlossing nodig heeft. We hebben allemaal God de Schepper de rug toegekeerd en ons leven is vaak niet in overeenstemming met de wil van God.

Romeinen 3:23    

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God”.

2.

Als we ons tot God wenden en zijn verlossing aanvaarden, ervaren we het mooiste wat we op aarde kunnen meemaken. Door zijn verlossing worden we kinderen Gods. Als we ons niet tot God wenden gaan we verloren.

Romeinen 6:23   

 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.”

3.

We moeten zelf onze zonden (h)erkennen, maar God heeft door Jezus Christus te sturen, ons verlost van alle schuld.

Romeinen 5:8  

 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren”

 4.

God deed dit omdat Hij van ons houdt, en niet wil dat wij voor eeuwig verloren zullen gaan.

Johannes 3:16   

Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”

5.

Gered worden begint met het belijden van al je zonden. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: God, het spijt me dat ik tegen u gezondigd heb, en ik heb uw vergeving hard nodig. Vergeef mijn overtredingen jegens u en andere mensen om Jezus’ wil. De Bijbel leert ons dat God ons dan al onze zonden vergeeft.

1 Johannes 1:9   

Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.”

6.

Opnieuw geboren worden wil zeggen je oude leven achter je laten en een nieuw leven samen met Jezus beginnen. Je oude leven achter je laten betekent ook andere mensen, die je pijn hebt gedaan, om vergeving vragen.

Johannes 3:3   

Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.”

7.

Op het moment dat we Jezus als Verlosser accepteren en opnieuw geboren worden, worden we kinderen Gods. God woont dan in ons door zijn Heilige Geest. De Heilige Geest helpt ons om als kinderen Gods te kunnen leven, in overeenstemming met zijn wil en doel voor ons leven.

Johannes 1:12   

“Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden”

2 Korintiërs 5:5 

”Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven.”

 8.

Maar is er dan geen andere weg tot verlossing? De Bijbel leert ons dat Jezus de Enige Verlosser is.

Johannes 14:6 

”Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.”

De Bijbel leert ons ook dat, hoewel er veel belangrijke mensen op aarde geleefd hebben, alleen de naam van Jezus ons verlossing van zonde kan geven.

Handelingen 4:12    

”Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.”

9.

Gods verlossing in Jezus Christus wordt ons geschonken door genade van Godswege. We ontvangen zijn genade zonder daar speciale goede werken voor te doen of extra lange gebeden te bidden. We kunnen ons zelf zijn.

Efeziërs 2:8-10 

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.“

10.

Vertel je familie, vrienden en collega’s dat je verlost bent. Zo geef je eer aan God en breid je zijn Koninkrijk uit. Tegelijkertijd merk je zelf een innerlijke vrede en blijdschap over het feit dat je nu een kind Gods bent. Lees je Bijbel en leer Jezus nog beter kennen!

Romeinen 10:9-10  

 ”Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.“

 

Gebed:

 ”Lieve God. Dank u dat u mijn zonden vergeeft. Dank u dat u mij als uw kind wilt aannemen. Dank u, Here Jezus, voor uw sterven aan het kruis voor mijn overtredingen. Dank u, Heilige Geest, dat u in mijn hart leeft en mij wil helpen om als christen te leven. Help me en geef me moed om anderen over mijn verlossing te vertellen. Om Jezus’ wil. Amen.”

De Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,

Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren

Zoon, onze Here;

Die ontvangen is van de Heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

 is gekruisigd, gestorven en begraven,

neergedaald in de hel; op de derde dag

opgestaan uit de doden;

opgevaren naar de hemel, en zit aan

de rechterhand van God,

de almachtige Vader;

van daar zal hij komen om te oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige, algemene,

christelijke kerk,

de gemeenschap van de heiligen;

Vergeving van de zonden;

Opstanding van het lichaam;

En een eeuwig leven. Amen

 

Het Onze Vader

 

 Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid .

Amen.

 

 

Nu je een christen bent, is het belangrijk dat je aansluiting zoekt bij een christelijke gemeente, om daar samen met anderen je geloof te delen. Vind een gemeente waar gemeenschap met Jezus Christus centraal staat en waar je de mogelijk krijgt om elke dag het Evangelie ook daadwerkelijk uit te leven.

 

  

Do You Know Jesus?

 

Home

Contact

Do You Know Jesus?

 

 

oddb.net

 

Ga een spannende toekomst

met Jezus tegemoet!