Home       Contact

Lithuania

 

 

Do You Know Jesus?

 

 

 

„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Jn 3,16

 

Kaip galima surasti Jėzų

  

 

1.

Biblija sako, kad visiems žmonėms reikalingas Dievo atleidimas ir Jo išganymas (išlaisvinimas). Ji parodo mums, kad mes esame nutolę nuo Dievo, kuris mus sukūrė ir dažnai prieštaraujame Dievo valiai ir gyvename ne pagal  Dievo planą.

 

Rom 3,23

„Nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės“

 

2.

Kada mes kreipiamės į Dievą ir priimame Jo išganymą, patiriame svarbiausią įvykį mūsų gyvenime: Mes esame išgelbėti ir tampame Dievo vaikais visam likusiam mūsų gyvenimui ir amžinybėje.  O jei nesikreipiame į Dievą, kad gautume Jo išganymą, mes pražūsime.

 

Rom 6,23

„Atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje  Kristuje Jėzuje.“

 

3.

 Mes patys turėtume atsakyti už savo kaltes, tačiau Dievas dovanojo mums Sutaikinimo auką, siųsdamas Jėzų Kristų į šį pasaulį.

 

Rom 5,8

„Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai.“

 

4.

Tai Dievas padarė iš meilės mums, nes jis nenorėjo, kad mes amžinai pražūtume.

 

Jn 3,16

„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

  

5.

Norint būti išgelbėtam pirmiausia reikia išpažinti visas savo nuodėmes. Jūs išpažįstate Dievui sakydami: „ Dieve, gailiuosi, kad aš tau nusidėjau,  man reikia Tavo atleidimo. Jėzaus vardu prašau visų mano kalčių, kuo esu nusidėjęs Tau ir žmonėms, atleidimo“.

Biblija sako Jums, kad tuomet Dievas nuims visas jūsų nuodėmes.

 

1 Jn 1,9

„Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.“

 

6.

Tai reiškia atgimti iš naujo: mūsų ankstesnį  gyvenimą palikti ir pradėti naują gyvenimą bendrystėje su Jėzumi. Palikti ankstesnį gyvenimą reiškia ir atsiprašyti žmonių, kuriuos mes kokiu nors būdu esame įskaudinę.

 

Jn 3,3

„Jėzus atsakė: Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės.“

 

7.

Kai mes priimame Jėzų kaip savo Gelbėtoją ir atgimstame iš naujo, tampame Dievo vaikais. Dievas per savo Šventąją Dvasią pats apsigyvena mūsų širdyse. Šventoji Dvasia mums padės gyventi pagal Dievo valią ir įgyvendins savo planą mūsų gyvenime.

 

Jn 1,12

„Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki Jo vardą.“

 

2 Kor5,5

„Dievas mus tam ruošia, suteikdamas Dvasią kaip laidą.“

 

8.

Nes nėra kito kelio išgelbėjimui. Biblija sako, kad Jėzus yra vienintelis Gelbėtojas.

 

Jn 14,6

„Jėzus jam sako: Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“

 

Biblija  taip pat sako, kad iš daugybės didžių vardų istorijoje yra tik vienintelis vardas, išlaisvinantis žmones iš nuodėmių, tai yra Jėzaus vardas.

 

Apd 4,12

„Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti.“

 

9.

Išganymas (išlaisvinimas), kurį mums Dievas dovanoja, kai mes priimame Jėzų Kristų kaip  mūsų Gelbėtoją yra išlaisvinimas, kuris ateina iš Dievo malonės ir begalinės meilės. Tai yra dovana, kurią galime priimti neatlikę jokių savo gerų darbų ar dėl ilgų maldų. Pas Dievą galime ateiti tokie, kokie esame.

 

Ef 2, 8-10

„Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana, ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Mes esame Jo kūrinys, sutverti Jėzuje Kristuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti.“

 

10.

Jei aukščiau pasiūlytą žingsnį žengėte, būtų gerai, kad praneštumėt apie savo išgelbėjimą savo šeimai, savo draugams ir kolegoms – mokykloje, darbe, ar namuose. Per tai jūs garbinate Dievą ir tuo pačiu ugdote Jo karalystę, nes patyrėte vidinę ramybę ir džiaugsmą būti Dievo vaiku. Taip pat skaitykite Bibliją, kad dar geriau Jėzų pažintumėt.

 

Rom 10, 9-10

„Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi,kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas – į išganymą.“

 

Galite melstis šia malda:

„Mielas Dieve, dėkoju už visų mano nuodėmių atleidimą. Dėkoju, kad Tu mane priėmei savo vaiku. Viešpatie Jėzau, dėkoju, kad Tu už mano kaltes ant kryžiaus numirei. Dėkoju Tau, Šventoji Dvasia, kad Tu gyveni mano širdyje ir man padėsi gyventi kaip krikščioniui. Užtark mane ir dovanok drąsos kitiems pasakyti, kad esu išgelbėtas. Jėzaus vardu. Amen“.

  

Apaštalų tikėjimo išpažinimas

Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją ir

 

 Jėzų Kristų, vienatinį Jo sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo nukryžiuotas, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

 

Tikiu Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę krikščionių Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

 

Tėve mūsų:

Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė. Teesie Tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Neleisk mus sugundyti, bet gelbėk mus nuo pikto, nes Tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen.

 

Kai Jūs tampate krikščioniu svarbu susirasti krikščionišką bendruomenę, kur galėtumėt bendrauti su kitais krikščionimis. Ieškokite tokios bendruomenės, kurios centre yra Jėzus Kristus ir kurioje būtų galimybė kasdien išgyventi Evangeliją.

 

 

 

 

 

 

  

Do You Know Jesus?

 

Home

Contact

Do You Know Jesus?

 

oddb.net

 

Sveiki atvykę į  jaudinančią 

ateitį su Jėzum!