Home       Contact

Latvia

 

 

Do You Know Jesus?

 

 

 

" Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ne viens, kas Viņam tic nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību." Jāņa 3:16 

 

 Kā atrast Jēzu?

  

 

1.

Bībele stāsta, ka mums katram ir vajadzīga piedošana un pestīšana. Tā stāsta, ka mēs esam nogriezušies no Dieva, kurš mūs ir radījis, ka mēs bieži reaģējam un dzīvojam nesaskaņa ar Dieva gribu.

 

Rom. 3:23 

"jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības."

 

 

2. 

Ja mēs atgriežamies pie Dieva un pieņemam Viņa pestīšanu mēs piedzīvosim varenākās lietas uz pasaules; tiksim izglābti un kļūsim par Dieva bērniem uz atlikušo mūsu dzīvi virs zemes, un mūžīgajā dzīvībā. Bet ja, mēs neatgriežamies pie Dieva un nepieņemam Viņa pestīšanu, mēs nonīksim.

 

Rom. 6:23 

"Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība."

 

 

3. 

Mums pašiem būtu jāizpērk savi grēki, bet Dievs ziedoja savu vienpiedzimušo Dēlu, Jēzu Kristu, maksāt par mūsu grēkiem.

 

Rom. 5:8 

"Bet Dievs pierāda Savu mīlestību uz mums pierāda ar to ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki."

 

   

4.  

Dievs visu dara, jo mīl mūs un nevēlas, lai mēs pazustu uz mūžīgiem laikiem.

 

Jāņa 3:16 

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību,"

 

 

5. 

Tikt izglābtam nozīmē sākt ar visu savu grēku nožēlu. Tu saki Dievam: Dievs, piedod man, es esmu grēkojis un man ir vajadzīga Tava piedošana. Jēzus vārdā, piedod man, par visām tām lietām, ko es darīju pret Tevi un citiem cilvēkiem. Un Bībele tad saka, ka Dievs paņem prom visus mūsu grēkus.

 

1.Jāņa 1:9 

" Ja atdzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības"

 

 

6. 

Tas ir tas,  ko nozīmē piedzimt no jauna: atstāt savu veco dzīvi aiz muguras un uzsākt jaunu dzīvi ar Jēzu. Atstāt savu iepriekšējo dzīvi pagātnē, tas nozīmē arī to, ka lūdzam piedošanu tiem cilvēkiem, kuri ir kādā veidā sāpināti, mūsu vainas dēļ.

 

Jāņa 3:3 

" Jēzus atbildēja:" Patiesi, patiesi Es tev saku; ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības."

 

 

7. 

Kad mēs pieņemam Jēzu Kristu kā mūsu glābēju, mēs kļūstam par Dieva bērniem. Dievs pats piepilda mūs ar Svēto Garu. Un svētais Gars mums palīdz dzīvot Dievam patīkamu dzīvi kā Dieva bērniem. Dievs pats iemājo mūsos caur Svēto Garu. Kas palīdzēs mums dzīvot kā Dieva bērniem ar Viņa mērķi mūsu dzīvei.

 

Jāņa 1:12 

" Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Viņa bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam."

 

 2. Korint. 5:5 

" Bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojis, Viņš arī mums devis Garu par ķīlu."

 

 

8. 

Bet vai ir vēl kāds cits veids kā iegūt pestīšanu? Bībele stāsta mums, ka Jēzus ir vienīgais un patiesais pestītājs.

 

Jāņa 14:6 

" Jēzus viņam saka:" ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani."

 

Bībelē arī ir teikts, pat tad, ja vēsturē ir pieminēti daudzi slaveni vārdi, tomēr ir viens vārds, Jēzus, kas piedāvā grēku piedošanu.

 

 

Apustuļu darbi 4:12 

" Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana."

 

 

9. 

Dieva piedāvātā pestīšana, kad mēs atdzīstam Jēzu Kristu par mūsu pestītāju ir dota mums pēc Dieva žēlastības un lielās mīlestības uz mums. Tā ir dāvana, kas ir piedāvāta mums katram, bez īpašām

vajadzībām vai speciālām garajām lūgšanām. Mēs varam nākt viņa priekšā tādi kādi esam.

 

Efeziešiem 2:8-10 

" Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu."

 

 

10.

 

Kad tu esi izdarījis visu iepriekš minēto, tas ir labi, ja tu pastāsti to savai ģimenei, draugiem un klasesbiedriem

skolā vai darba kolēģiem, ka tu esi glābts. Darot to tu pagodini Dievu un izplatot Viņa valstību, tai pašā laikā

piedzīvojot sirdī prieku un mieru, jo esi Dieva bērns. Lasi arī Bībeli, lai iepazītu Jēzu vēl vairāk!

 

  Rom. 10: 9-10

 " Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana,"

 

Tu vari lūgt šādi:

 

 " Mīļais Dievs. Paldies, ka piedevi man visus manus grēkus. Paldies, ka atzini mani par Savu bērnu. Paldies Tev, Kungs Jēzu, ka samaksāji par visiem maniem grēkiem pie krusta. Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu dzīvo manā sirdī un ka palīdzi man dzīvot kā kristietis. Palīdzi man un sniedz drosmi , lai varu stāstīt citiem, ka esmu izglābts. Jēzus vārdā. Amen."

 

 

Ticības apliecinājums.

 

Es ticu uz vienu Dievu, visuvareno Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu Radītāju.

 

Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva Dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, ne radītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies caur Svēto Garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks, krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts, trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietots Rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos un Viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu uz Svēto Garu, Kungu un Atdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem.

 

Es ticu uz vienu, svētu katolisku un apustulisku  Baznīcu, Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšāmcelšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Amen

 

 

Kunga lūgšana:

 

Debesu Tēvs, slavēts Tavs vārds. Lai Tava valstība nāk. Lai tavs prāts notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Dod dienišķo maizīti un piedod mums mūsu parādus, neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos.

Amen.

 

Kad tu esi kļuvis par kristieti ir svarīgi atrast sev piemērotu kristīgu baznīcu, kur tu vari veidot draudzīgas attiecības ar citiem kristiešiem. Vari brīvi slavēt Jēzu Kristu, lai Viņš ir tavas dzīves centrā un lai kur tev  ir iespēja sludināt evaņģēliju katru savas dzīves dienu.

 

 

 

 

  

Do You Know Jesus?

 

Home

Contact

Do You Know Jesus?

 

oddb.net

 

Laipni aicināti aizraujošai

nākotnei ar Jēzu!