Home     Contact

Hungary

 

 

 

Do You Know Jesus

 

 

 

”Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

János 3:16 

 

 

Hogyan találjuk meg Jézust?

1.

A Biblia azt mondja, hogy minden embernek szüksége van Isten bocsánatára és üdvösségére. Azt mondja, hogy elfordultunk Istentől, aki teremtett bennünket, és hogy gyakran Isten akaratával ellentétes módon cselekszünk és élünk. 

Róma 3:23    

mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének”.

2.

Ha Istenhez térünk és elfogadjuk az Ő üdvösségét, a világon a leghatalmasabb dolgot fogjuk megtapasztalni; üdvösséget nyerünk és életre szólóan és örökre Isten gyermekeivé leszünk. Ha nem térünk Istenhez és nem fogadjuk el az Ő üdvösségét, elveszünk. 

Róma 6:23   

 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. ”

3.

Magunknak kellene vezekelnünk a bűneinkért, de Isten váltságot szerzett a mi bűneinkért, amikor ebbe a világba küldte Jézus Krisztust. 

Róma 5:8  

 Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.”

4.

Isten azért tette mindezt, mert szeretett minket és nem akarta, hogy örökre elvesszünk. 

János 3:16   

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

5.

Ha üdvözülni akarunk, először meg kell vallanunk az összes bűnünket. Mondjuk azt Istennek: Istenem, megbánom bűneimet és szükségem van a bűnbocsánatodra. Jézus kedvéért kérlek, bocsásd meg minden rosszat, amit tettem ellened és embertársaim ellen. A Biblia azt mondja, hogy ezután Isten elveszi az összes bűnünket. 

1.János 1:9   

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.”

6.

Ezt jelenti ujjá születni: hogy hátrahagyjuk régi életünket és új életet kezdünk Jézussal. Hátrahagyni régi életünket azt is jelenti, hogy bocsánatot kérünk az emberektől, ha valamilyen módon vétettünk ellenük. 

János 3:3   

Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát." 

7.

Ha elfogadjuk Jézust mint Megváltónkat és újjá születünk, Isten gyermekeivé leszünk. Isten maga költözik be a szívünkbe Szentlelke által. A Szentlélek segít nekünk Isten gyermekeiként élni aszerint, ami az Ő akarata és célja az életünkre nézve.  

John 1:12   

“Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében

2.Cor 5:5 

Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a Lelket.”

8.

De nincs más út az üdvösséghez? A Biblia azt mondja, hogy Jézus az egyetlen Megváltó.

John 14; 6 

Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.”

A Biblia azt is mondja, hogy akkor is, ha a történelemben sok nagy név van, csak egy név az, amely az embert a bűntől üdvözítheti, mégpedig Jézus neve. 

Apostolok cselekedetei 4:12    

és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.”

9.

Az üdvösség, amelyet Isten megad nekünk, amikor elfogadjuk Jézus Krisztust mint megváltónkat, olyan üdvösség, amelyet isten az Ő kegyelméből és irántunk való nagy szeretetéből ad. Olyan ajándék ez, amelyet megkapunk anélkül, hogy különleges jócselekedeteket kellene véghezvinnünk vagy különleges hosszú imádságokat kellene mondanunk. Úgy jöhetünk hogya, amint vagyunk.

Efézus 2:8-10 

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.”

10.

Ha a fentieket tesszük, jó, ha megmondjuk a családunknak, barátainknak és kollegáinknak az iskolában vagy a munkahelyen, hogy üdvözültünk.  Ha ezt tesszük, Istent dicsőítjük vele, és kiterjesztjük az Ő országát, amint megtapasztaljuk a belső békességet és örömöt afölött, hogy Isten gyermeke vagyunk.  A Bibliát is olvassuk, hogy jobban megismerjük Jézust! 

Róma 10:9-10  

 ”Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. 10Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.”

Elmondhatjuk ezt az imát:

 ”Édes Istenem. Köszönöm, hogy megbocsátottad minden bűnömet. Köszönöm, hogy gyermekeddé fogadtál engem. Köszönöm, Úr Jézus, hogy meghaltál a kereszten a vétkeimért. Köszönöm, Szentlélek, hogy a szívemben élsz és segítesz, hogy keresztyénként éljek. Segíts, és adj bátorságot, hogy elmondjam másoknak is, hogy üdvözültem. Jézus nevében. Ámen.”

Az apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.

 

És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették és eltemették. Alászállt a poklokra; harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

 

Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Ámen.

 

Az Úrtól tanult imádság

 

Miatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert Tied az ország, a hatalom, és a dicsőség most és mindörökké. Ámen.

 

Ha megtértünk lettünk, fontos, hogy találjunk egy keresztyén gyülekezetet, ahol közösségünk lehet más keresztyénekkel. Keressünk egy olyan közösséget, ahol Jézus Krisztus van a középpontban, és ahol lehetőségünk van élni az evangéliumot mindennapi életünkben. 

 

 

Home     Contact

 

 

Do You Know Jesus?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oddb.net

 

Isten hozta Jézussal való

izgalmas jövőre!