Home       Contact

Estonia

 

 

Do You Know Jesus?

 

 

 

” Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu."

 

 Kuidas leida Jeesust?

  

 

1.

Piibel räägib meile, et kõik inimesed vajavad Jumala andestust ja päästet. See räägib meile, et me oleme pöördunud ära Jumalast, kes on meid loonud ja tihti tegutseme ja elame selliselt, mis ei ole kooskõlas Jumala tahtega.

 

Roomlastele 3:23    

sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest”.

 

 

2.

Kui me pöördume Jumala poole ja võtame vastu Tema pääste, kogeme kõige imelisemat asja maa peal; saame päästetud ja Jumala lasteks kogu eluajaks siin maa peal ning igavesti. Kui me ei pöördu Jumala poole ja ei võta vastu päästet, me hukkume.

 

Roomlastele 6:23   

Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

 

 

3.

Me peaksime oma patud ise hüvitama, kuid Jumal tegi lepitust meie pattude eest, kui Ta saatis Jeesuse Kristuse meie juurde maailma.

 

Roomlastele 5:8  

Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused."

 

4.

Jumal tegi kõike seda, sest Ta armastas meid ja ei tahtnud, et me oleksime igaveseks kadunud.

 

Johannese  3:16   

” Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma
ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu."

 

 

5.

Saada päästetud tähendab alustada kõigi oma pattude ülestunnistamisega.  Sa ütled Jumalale: "Jumal, mul on kahju, et ma olen pattu teinud ja ma vajan Sinu andestust. Jeesuse pärast anna mulle andeks kõik halb, mida olen teinud Sinu vastu ja teiste inimeste vastu."  Piibel ütleb, et siis võtab Jumal ära kõik sinu patud.

 

1.Johannese 1:9   

Kui me oma patud tunnistame, on Tema ustav ja õige, nõnda et Ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

 

 

6.

See on uuestisünd: jätame maha oma vana elu ja alustame uut elu koos Jeesusega. Vana elu maha jätta tähendab ka paluda andeks inimestelt, kellele oleme mingil viisil halba teinud.

 

Johannese  3:3   

Jeesus vastas talle: "Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki."

 

 

7.

Kui me võtame vastu Jeesuse oma Päästjaks ja sünnime uuesti, saame me Jumala lasteks. Jumal ise tuleb meie südamesse läbi Tema Püha Vaimu. Püha Vaim aitab meil elada Jumala lastena vastavalt Tema tahtele meie elu suhtes.

 

Johannese 1:12   

Aga kõigile, kes Tema vastu võtsid, andis Ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad Tema nimesse

 

2. Korintlastele 5:5 

See, kes meid selleks valmistab, on Jumal, kes on andnud meile käsirahaks Vaimu.

 

 

8.

Aga kas ei ole olemas ühtki teist teed pääsemiseks? Piibel ütleb meile, et Jeesus on üks ja ainus Päästja.

 

Johannese 14: 6 

Jeesus ütles talle: "Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu."

 

Piibel ütleb ka, et olgugi ajaloos palju suuri nimesid, siis ainult üks nimi, Jeesus, viib inimese patust pääsemisele.

 

Apostlite teod 4:12    

Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks."

 

 

9.

Pääste, mille Jumal meile annab, kui võtame vastu Jeesuse Kristuse oma Päästjaks, on pääste Jumala armust ja Tema suurest armastusest meie vastu. See on kingitus, mille me saame ilma erilisi häid tegusid tegemata või erilisi pikki palveid palvetamata. Võime tulla sellistena, nagu me oleme.

 

Efeslastele  2:8-10 

Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt - mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda."

 

 

10.

Kui oled teinud nii, nagu ülalpool soovitatud, on hea, kui räägid oma perele, sõpradele ja töö- või koolikaaslastele või oma naabruskonnale, et sa oled päästetud. Seda tehes sa austad Jumalat ja laiendad samas Tema Kuningriiki, kogedes sisemist rahu ja rõõmu Jumala lapseks olemisest. Loe ka Piiblit ja õpi Jeesust paremini tundma!

 

Roomlastele 10:9-10  

 "Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks."

 

 

Sa võid palvetada selle palve:

 ”Kallis Jumal. Tänan Sind, et andestad mulle kõik minu patud.  Tänan Sind, et võtsid mind oma lapseks.  Tänan Sind, Issand Jeesus, et surid ristil minu pattude eest. Tänan Sind, Püha Vaim, et elad minu südames ja aitad mul elada kristlasena. Aita mind ja anna mulle julgust rääkida teistele, et olen päästetud.  Jeesuse nimel.  Aamen.”

 

 

Meie Isa palve:    

Meie Isa, kes Sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nii nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au. Igavesti.  
Aamen.

 

Kui oled saanud kristlaseks, on tähtis, et leiaksid kristliku kiriku, kus saad olla osaduses teiste kristlastega. Leia oma tee osadusse, mille keskmeks on Jeesus Kristus ja sul on võimalus elada evangeeliumile vastavalt oma igapäevaelu.

 

 

 

  

Do You Know Jesus?

 

Home

Contact

Do You Know Jesus?

 

oddb.net

 

Tere tulemast põnevasse tulevikku

koos Jeesusega!