Home       Contact

Czech Republic

 

 

Do You Know Jesus?

 

 

 

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo věří v něho nezahynul, ale měl život věčný.”

Jak nalézt Ježíše?

1.

Bible nám říká, že všichni lidé potřebují Boží odpuštění a spásu. Říká nám, že jsme se odvrátili od Boha, který nás stvořil a že často jednáme a žijeme v nesouladu s Boží vůlí.

Římanům 3:23    

„neboť všichni zhřešili s jsou daleko od Boží slávy ”.

2.

Jestliže se obrátíme k Bohu a přijmeme jeho spásu, prožijeme nejúžasnější věc na světě; budeme spaseni a staneme se Božími dětmi až do konce svého života na zemi a na věčnost. Pokud se neobrátíme k Bohu a neobdržíme jeho spásu, zahyneme.

Římanům 6:23   

 „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu

3.

Měli bychom za své hříchy odčinit sami, ale Bůh napravil naše hříchy, když poslal na svět Ježíše Krista.

Římanům 5:8  

 „Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

4.

Bůh to udělal proto, že nás miloval a nechtěl, abychom byli navždy zatraceni.

Jan 3:16   

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

5.

Být spasen znamená začít vyznáním všech svých hříchů. Řeknete Bohu: Bože, lituji toho, že jsem hřešil a potřebuji tvé odpuštění. Pro Ježíš Krista, odpusť mi všechna pochybení, kterých jsem se dopustil vůči tobě i vůči jiným lidem. Bible nám říká, že Bůh potom naše hříchy odejme.

1.Jan 1:9   

„Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

6.

Být znovu se narodit znamená: opustit svůj starý život a začít nový život s Ježíšem. Opustit starý život také znamená požádat o odpuštění, pokud jsme někomu jakkoliv uškodili nebo ublížili.

Jan 3:3   

„Ježíš mu odpověděl: ‚Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží‘.”

7.

Když přijmeme Ježíše za svého Spasitele a narodíme se znovu, staneme se Božími dětmi. Bůh sám vstoupí do naších srdcí skrze Ducha svatého.  Duch svatý nám bude pomáhat žít jako Boží děti podle jeho vůle a s ohledem na účel našeho života..

Jan 1:12   

„Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.”

2. Kor. 5:5 

„Ten, kdo nás k tomu připravil a dal nám již Ducha jako závdavek, je Bůh.”

  8.

Ale není nějaký jiný způsob spásy? Bible nám říká, že Ježíš je jediný a výhradní Spasitel.

Jan 14; 6 

„Ježíš mu odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Bible také říká, že ačkoli je v dějinách lidstva mnoho významných jmen, je jen jediné jméno, jméno Ježíš, které vede člověka ke spáse z hříchu.

Skutky 4:12    

„V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.

9.

Spása, kterou nám Bůh udělí, když přijmeme Ježíše Krista jako svého Spasitele, je spása udělená milostí Boží a z jeho velké lásky k nám. Je to dar, který můžeme přijmout, aniž bychom museli konat určité dobré skutky nebo se modlit nějakou zvláštní dlouhou modlitbu. Můžeme přijít tak, jak jsme.

Efez. 2:8-10 

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“

10.

Když uděláš to, co bylo uvedeno výše, bude dobře, když řekneš své rodině, přátelům a kolegům ve škole nebo v zaměstnání nebo svým sousedům, že jsi byl spasen. Tím prokážeš Bohu poctu a zároveň s tím, jak budeš zakoušet vnitřní pokoj a radost Božího dítěte, budeš šířit jeho Království. Také si čti Bibli a poznávej Ježíše stále lépe!

Římanům 10:9-10  

 „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.“

 

Můžeš se modlit tuto modlitbu:

 ”Drahý Bože.  Děkuji ti, že jsi mi odpustil všechny mé hříchy. Děkuji, že jsi mne přijal za své  dítě. Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi za moje hříchy zemřel na kříži.  Děkuji ti, Duchu svatý, že žiješ v mém srdci a že mi budeš pomáhat žít jako křesťan. Pomoz mi a dej mi odvahu říci ostatním, že jsem spasený. Ve jménu Ježíše Krista.  Amen.”

 

Modlitba Páně:  

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

 

 

 

 

Když ses stal křesťanem, je důležité, aby sis našel křesťanskou církev, kde budeš mít společenství s jinými křesťany. Najdi si cestu do společenství, v jehož středu je Ježíš a kde budeš mít možnost prožívat evangelium v každodenním životě.

 

 

  

Do You Know Jesus?

 

Home

Contact

Do You Know Jesus?

 

 

oddb.net

 

 

Vítejte do nádherné budoucnosti

s Ježíšem!